• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientit



Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi banesore 


Kredia u dedikohet personave fizikë me aftësi kreditore që janë në marrëdhënie të rregullt pune në administratën publike ose kompanive që janë të pranueshme për Bankën dhe të cilët rrogat e tyre i marrin në llogarinë e transaksionit në Bankë ose pensionistëve që pensionin e tyre e marrin në llogarinë e transaksionit në Bankë.

 

Qëllimi i kredisë
 • blerje, ndërtim, rindërtim i banesës, shtëpisë ose hapësirës afariste
 • blerje e tokës për ndërtim
 • blerje e pasurisë së patundshme jashtë vendit
 • rifinancim i ndonjë kredie tjetër banesore
Shuma e kredisë

varet nga aftësia kreditore e personit dhe nga vlera e hipotekës

Pjesëmarrje personale
 • minimum 26% e çmimit të shitblerjes së banesës nëse është subjekt i hipotekës
 • minimum 15% e çmimit të shitblerjes së banesës, nëse është subjekt i hipotekës dhe blihet prej kompanive të ndërtimit me të cilat Banka ka lidhur Marrëveshje për bashkëpunim afarist.*
Afati i shlyerjes
 • deri në 18 vjet për blerje, ndërtim ose rindërtim të hapësirës afariste
 • deri në 30 vjet për të gjitha qëllimet tjera
Periudha grejs

Mundësi për periudhë grejs prej 12 muaj. Gjatë kohëzgjatjes së periudhës lehtësuese grejs Banka do të llogarisë vetëm interesin e periudhës grejs.

Norma nominale e interesit
Për kreditë në deviza

Për opsionin 1 (për kreditë e sapo miratuara pas 01.03.2021)
 
2,9% në bazë vjetore, fikse për 5 vitet e para dhe,
3,9% në bazë vjetore, e ndryshueshme për kredinë në denarë me EUR klauzolë (EURIBOR njëmujor + 3,9%, por jo më pak se 3,9%)*
 
Për opsionin 2 (për kreditë e sapo miratuara pas 01.03.2021)
3% në bazë vjetore, fikse për 10 vitet e para dhe,
3,9% në bazë vjetore, e ndryshueshme për kredinë në denarë me EUR klauzolë (EURIBOR njëmujor + 3,9%, por jo më pak se 3,9%)*
 

*Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit)  KËTU . Nëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00

 

 

Për kreditë në denarë

3,6% vjetore, fikse për 3 vitet e para
3,9% vjetore, fikse për 3 vitet e para
4,55% në bazë vjetore, e ndryshueshme për periudhën e mbetur të shlyerjes (norma referuese e interesit prej 1.38% e rritur për 3.17 %, por jo më shumë se interesi ndëshkues ligjor për kërkesat në denarë)*
 

*Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull „norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore“ ” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.38%. Banka do ta shpallë rregullisht në ueb faqen e saj normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit.KËTU
Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
Për kreditë në deviza

Për opsionin 1
- 3,62% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të banesës, shtëpisë.
- 3,47% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të hapësirës afariste

Për opsionin 2
- 3,42% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të banesës, shtëpisë.
- 3,23% normë vjetore interesi për kredi për blerje, ndërtim, zgjerim ose rindërtim të hapësirës afariste.
 
Për kreditë në denarë

Prej 4,17% deri në 4,31%
në bazë vjetore
(në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit). Shpenzimet noteriale, shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut në regjistrin përkatës publik dhe shpenzimet për sigurimin e pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore nuk përfshihen në përllogaritjen e NSHP dhe bien në ngarkesë të shfrytëzuesit të kredisë.
Shlyerja e parakohshme Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesshme ose të plotë të kredisë
Kriteret
 • Kësti mujor duhet të jetë 1/2 e të ardhurave neto mujore të kredi-kërkuesit.
 • Si të ardhura mujore do të llogariten edhe të ardhurat tjera vjetore apo mujore që janë subjekt i tatimit në përputhje me Ligjin për tatimin mbi të ardhurat personale dhe të cilat mund të dokumentohen.
 • gjatë pagesës së këstit të fundit, mosha e kredi-kërkuesit nuk duhet të kalojë 70 vjeç
 • në kredi mund të bashkëngjiten edhe 2 kredikërkues të tjerë të cilët mund të mos jenë në lidhje familjare por të kenë besueshmëri kreditore
Pagesa

Mjetet e kredisë i paguhen:

1. Shitësit:

 • kur shitësi është subjekt juridik/li>
 • • kur shitësi është person fizik, nëse lihet peng pasuria e patundshme që është subjekt i shitblerjes
2. Kredikërkuesit:
 • kur shitësi është person fizik, nëse lihet peng ndonjë pasuri tjetër e patundshme për adaptim dhe renovim
Shpenzimet për kredinë
 • 4.000,00 denarë pagesë për miratimin dhe administrimin e kredisë (për rifinancimin e kredive banesore në bankat tjera dhe në Bankë nuk paguhet kompensim )
 • 400,00 denarë për aplikimin dhe procedimin e kredisë
 • shpenzimet për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së shfrytëzimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
 • Pagesë për vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme (më shumë në linkun)
 • Shpenzimet noteriale dhe të avokaturës për Marrëveshjen hipotekare sipas Tarifës përkatëse
 • shpenzimet për të regjistruar të drejtën e pengut mbi pasurinë e patundshme në favor të Bankës në regjistrin përkatës publik
 • shpenzimet për polisën e sigurimit të pasurisë së patundshme të lënë peng nga rreziqet themelore
Sigurimi
 • hipoteka mbi pasurinë e patundshme me vlerë deri në 135% të shumës së kredisë (hipoteka mund t'i referohet pronës që blehet ose ndonjë prone tjetër që është në pronësi të kredikërkuesit ose një personi tjetër. Për blerjen e pasurive të patundshme jashtë vendit, prona e lënë nën hipotekë duhet të jetë ekskluzivisht në territorin e RMV)
 • polica e sigurimit të pasurisë së patundshme të lënë peng e vinkuluar në favor të Bankës dhe e ri-freskuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë

 

RISI: Nga tani e tutje, në një vend dhe me një vizitë në Bankë, ju do të merrni polica sigurimi cilësore nga partnerët tanë me përvojë Osiguruvanje Makedonija AD Skopje - VIG e krijuar posaçërisht për shfrytëzuesit e kredisë në Bankë.
 
Mënyra e pagesës
 • këste mujore
 • pagesa e anuitetit – në ditën e 16-të të muajit
Dokumentacioni i nevojshëm
 • kërkesa për kredi
 • kopje të letërnjoftimeve valide për të gjithë pjesëmarrësit në kredi
 • për të punësuarit në firmat private të pranueshme për Bankën, formulari PP53 (Deklarata e pranimit nga Drejtoria e të hyrave publike) për 3 muajt e fundit dhe aftësia paguese (solventiteti) e llogarisë rrjedhëse të bankës në të cilën janë depozitues (për depozituesit e Bankës Komercijale nuk është i nevojshëm solventiteti, ndërsa për ata që e marrin rrogën në Komercijalna banka AD Skopje nuk nevojiten formularët PP53)
 • për pensionistët – çeku i pensionit të fundit
 • para-marrëveshje për shitblerje, të vërtetuar në noter ose dokumentacioni i përgjithshëm investues-teknik me leje për ndërtim dhe shuma e mjeteve të nevojshme
 • certifikata e lindjes/martesës për kredikërkuesit
 • fletë pronësie për pasurinë e patundshme që ofrohet si sigurim
* Kompani të ndërtimit me të cilat Banka ka bashkëpunim afarist:
 • Adora Inzhenering Shkup
 • Aktiva SHPK Shtip
 • Atik Invest  ShPKThP (Dooel) Manastir/Premium Pivo  ShPKThP (Dooel) Manastir
 • 2B Invest Grup Shtip
 • 3S Grup ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Glic ShPKThP (Dooel) Kërçovë
 • Golden ART Shkup
 • Gradba Promet ShPK (DOO) Kavadarci
 • Dabar Shkup
 • Elita Invest Shkup
 • ZSF ShPKThP (Dooel) Shkup
 • Investra ShPKThP (Dooel) Shtip

 • Impeksel 2 ShPKThP (Dooel)

 • Impeksel Inzenering ShPKThP (Dooel) Shkup  
 • Kat Kostov ShPK (DOO) Shkup
 • MKM Ekspres ShPK (DOO) Shkup
 • Multi office SHPK Shkup
 • Nastel Shkup
 • Pandev ShPK (DOO) Shkup
 • Pelagonija SHA Gostivar
 • Pelagonija Inzenering Shtip
 • Porta Inzhenering Grup ShPKThP (DOOEL) Shkup
 • Rojal Vase Probishtip
 • Saf Komerc ShPK (DOO) Shkup
 • SBLI Dabec ShPKThP (Dooel) Shtip
 • Specijal Gradba ShPKThP (DOOEL) Shkup
 • Spektartermo ShPK (DOO) Shkup
 • UPM Grup/Hromak Kumanovë
 • Florastat ShPKThP (Dooel) Shkup
Tabela me të dhëna të standardizuara


Banka Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

 
* Për më shumë informata drejtohuni në:
naselenie.krediti@kb.com.mk

ose në qendrën për kontakt: 
(02) 3 296 800

contact@kb.com.mk

 




Natasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj