• Shembull i kredisë


 • Kalkulatori i kredisë


 • Kërkesë


 • Pyetjet më shpesh të parashtruara


 • Kërkesë për regjistrimin e klientitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Кredi me peng depozitë

 
Për këtë kredi mund të aplikojnë personat fizik mbi 18 vjeç, të cilët do të vendosin peng depozitë në denarë ose në valutë të huaj në Bankë.
Shuma e kredisë
 • 95% nga shuma e depozitës së deponuar, nëse depozita është në denarë, por jo më e ulët se 10.000,00 denarë 
 • 90% nga shuma e depozitës së deponuar, nëse depozita është në euro,
  por jo më e ulët se 10.000,00 denarë
   
 • Afati i shlyerjes
 • prej 12 muaj deri në 120 muaj për kreditë deri në 10,000 euro në kundërvlerë të denarit, dhe prej 12 muaj deri në 180 muaj për kreditë mbi 10,000 euro në kundërvlerë të denarit.
 • Norma nominale e interesit
  2% në bazë vjetore, fikse me klauzolë në denarë
  Norma vjetore e shpenzimeve të përgjithshme (NSHP)
  2,12% në bazë vjetore (në shumën e NSHP ndikon afati i shlyerjes së kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë të përfshira në llogaritjen e NSHP dhe shuma e normës nominale të interesit)
  Shlyerja e parakohshme
  Pa pagesë për shlyerjen e parakohshme të pjesërishme ose të plotë të kredisë
  Kriteret
  Kredikërkuesi mund të mos jetë i punësuar dhe nuk ka kufizime në aspektin e moshës maksimale dhe shumës së të ardhurave mujore
  Disbursimi
  • periudha maksimale për disbursimin e kredisë është 60 ditë prej ditës së miratimit të saj
  • mjetet paguhen në llogarinë transaksionale të shfrytëzuesit të kredisë
  Shpenzimet e kredisë
  • 0,5% e shumës së kredisë deri në 3.000.000 denarë nëse afati i shlyerjes është më shumë se 12 muaj, (min.500,00 denarë, maks.150.000,00 denarë)
  • 0,3% e shumës së kredisë deri në 3.000.000 denarë nëse afati i shlyerjes është deri 12 muaj, (min.500,00 denarë, maks.150.000,00 denarë) 
  • 0,25% e shumës së kredisë mbi 3.000.000,00 denarë (maks.150.000,00 denarë)
  • shpenzime për interesin e greis periudhës (interesi i periudhës greis llogaritet prej ditës së disbursimit të mjeteve deri në ditën e fillimit të shlyerjes së kredisë sipas normës së interesit të barabartë me normën e interesit të kredisë)
  Sigurimi
  peng mbi depozitën pa interes në denarë ose në valutë të huaj  me afat depozitimi të barabartë me afatin e shlyerjes së kredisë. 
  Mënyra e shlyerjes
  • këste mujore
  • pagesa e anuitetit – në ditën e 16të të muajit
  Dokumentacioni i nevojshëm


  Komercijalna Banka AD Skopje ruan të drejtën të refuzojë kërkesën për kredi

   
  * Për më shumë informata drejtohuni në:
  naselenie.krediti@kb.com.mk

  ose në qendrën për kontakt: 
  (02) 3 296 800

  contact@kb.com.mk

   
  Natasa Baljuk Ristovska, Pëgjegjës i shërbimit për miratimin dhe shfrytëzimin e kredive
  e-mail: natasa.baljuk.ristovska@kb.com.mk

  Julijana Nikcevska, Bashkëpunëtor i pavarur profesional - kontrollor në
  e-mail: julijana.nikcevska@kb.com.mk
  Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
  Pranoj