• Informatat kryesore


  • Kërkesë


  • Kushtet e përgjithshme


  • Ekspoziturat dhe filijalet


  • Kërkesë për regjistrimin e klientit


  • Pyetjet më shpesh të parashtruara


  • Pagesë me karta pakontaktKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Debit MasterCard® World kartë debiti për subjektet fizikeDebit MasterCard® World është njëra ndër kartat më praktike për blerje. Nëpërmjet saj i fitoni të gjitha përfitimet për kartat e debitit, mund të realizoni pagesa pa kontakt për vetëm 1 sekondë dhe keni mundësi të shkëlqyer për kthimin e mjeteve, kur blini në tregti (cash-back). Sa më shumë që paguani në tregti, aq më shumë fitoni kthim të mjeteve.
Nëpërmjet llogarisë unike në denarë dhe valutë, parat tuaja do t’i keni me vete kudo në botë – në miliona shitore, bankomate, ose nëpërmjet blerjes në internet.

 

apliciraj

 
Përparësitë e kartës


 

- Pa pagesë të anëtarësisë për vitin e parë, për të gjithë përdoruesit ekzistues të karatave të debitit, të cilët kanë qarkullim vjetor mbi 80.000 denarë me kartat e debitit;
- Pa asnjë tarifë anëtarësie gjatë gjithë periudhës së përdorimit nëse keni qarkullim në tregti mbi 80.000 denarë;
- Vetëm një llogari në denarë për përdorimin e kartës në shtet dhe jashtë shtetit;
- Mundëson pagesë pa kontakt në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë;
- Fitoni kthim të mjeteve gjatë blerjeve në tregti* („cash back“):
- për qarkullim në tregti deri 10.000 denarë çdo muaj: 0,4% nga qarkullimi i realizuar,
- për qarkullim në tregti deri 10.000 denarë çdo muaj: 0,6% nga qarkullimi i realizuar.
- Qasje ekskluzive dhe shërbime pa pagesë për pronarin e kartës së bashku me një mysafir sipas zgjedhjes së tij në Ulëset VIP të aeroporteve në Vjenë dhe Beograd;**
- Mund të blini sigurt dhe pa provizion në mbi 35 milionë njësi shitëse në botë;
- Mundësi për përdorimin 24 orë në ditë të mjeteve në dispozicion nëpërmjet bankomatit ose në tregti;
- Mbikëqyrjen e gjendjes së llogarive në Bankë, kudo në botë nëpërmjet shërbimeve të Internet bankës, mBankës dhe SMS bankingut;
- Mundësi, që pa pengesa të bleni në Internet;
- Kartë debiti me çip dhe me karakteristika e trajtim si kartë kreditore;
- Mundësi për blerjen e tejkalimit të limitit të lejuar në lartësi të dy rrogave mujore;
- Mundësi pagese në këste për 3, 6, 12 ose 24 këste, pa normë interesi në vendet e shitjes me të cilat banka ka të lidhur Marrëveshje;
- Fitoni kartë shtesë për më të afërmit tuaj, me mundësi përshtatjeje të limiteve për secilën kartë;
- Provizione dhe kompensime të ulëta për përdorimin e kartës.

*Përllogaritja e kthimit të mjeteve bëhet njëherë në muaj, kurse pagesa realizohet në formën e kartës – dhuratë, në momentin kur do të akumulohen 1.000 denarë.

** Ky privilegj/shërbim mundësohet nga institucioni ndërkombëtar Mastercard Worlwide, i ashtuquajtur ofruesi i shërbimit, ndërsa Komercijalna Banka AD Skopje është ndërmjetësues midis ofruesit të shërbimit dhe përdoruesit përfundimtar. Shërbimi mund të ndërpritet ose përfundojë plotësisht nga Mastercard Worlwide në çdo kohë pa njoftim paraprak, me çrast Komercijalna Banka AD Skopje nuk mban asnjë përgjegjësi për këtë veprim.

Përdorimi i kartës


Debit MasterCard® World është kartë debiti, të cilën në mënyrë shumë të thjeshtë mund ta përdorni në mbarë botën dhe të harxhoni aq mjete sa keni në dispozicion në llogarinë tuaj të transaksionit dhe nëse jeni të punësuar, ose pensionistë keni lehtësime të shfrytëzimit të tejkalimit të limitit të llogarisë për një shumë të caktuar.


Është e pranuar në 35 milionë lokacione në botë, ku është e vendosur shenja e MasterCard®. Nëpërmjet përdorimit të saj paratë tuaja do të jenë gjithmonë me ju, pa u brengosur për posedimin e parave të gatshme, nga vjedhja, humbjes ose bankënotave të falsifikuara.

Përkrah funksioneve bazë, kjo kartë mundëson edhe pagesë pakontakt të shpejtë në tregti pa futje të PIN kodit, për transaksione në shumë deri 2.000 denarë.

Informacione më të detajuara lidhur me pranimin e kartave mund t’i merrni në www.mastercard.com.


Shikojeni në tërësi listën e bankomateve të Komercijalna Bankës AD Skopje dhe gjeni bankomatin më afër jush.


Për më tepër siguri dhe komfor gjatë përdorimit të kartës do t’ju ndihmojnë këshillat për përdorim të sigurt të sigurt të kartave të Komercijlana Bankës AD Skopje.Thjeshtë deri te Debit MasterCard® World karta e debitit e re


Ndiqni tre hapat për fitimin e Debit MasterCard® World kartën e debitit të re tuajën:

1
Plotësojeni kërkesën e shkurtër për Debit MasterCard World kartën e debitit dhe sigurojeni dokumentacionin përcjellës.
2
Kërkesën, së bashku me dokumentacionin shoqërues,dorëzojeni në filiain ose ekspoziturën më të afërt të Bankës, ose aplikoni online përmes opsionit: APLIKO ONLINE.
3
Tërhiqeni kartën tuaj të re në afat prej 7 ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës.

Kushtet dhe kompensimet


Përdoruesit

Çdo subjekt me zotësi afariste dhe me status të rezidentit

 

Каматни стапки

Norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese

1,25%

Norma pasive e interesit

0,0%

Normë interesi deri në shumën e lejuar të tejkalimit të llogarisë

7,95 për qind mbi normën referente të interesit d.t.th. 9,20%*

Norma e interesit mbi tejkalimin e lejuar të llogarisë

9,25%

 

anëtarësia vjetore**

 

për kartën bazë

për kartat shtesë

për vitin e parë

360 denarë

180 denarë

• Për përdoruesit ekzistues të kartave të debitit me qarkullim vjetor me to në tregti mbi 80.000 denarë***

pa kompensim

pa kompensim

për secilin vit të radhës

• për qarkullim vjetor mbi 80.000 denarë

pa kompensim

pa kompensim

• për qarkullim vjetor nën 80.000 denarë

360 denarë

180 denarë

Kompensime të shfrytëzimit

 

në bankomate

në sportele

në Bankë

pa kompensim

-

në banka tjera në vend

2%, min. 100 denarë

2%, min. 300 denarë

në banka tjera jashtë vendit

2%, min. 200 denarë

2%, min. 300 denarë

 * Norma e interesit që zbatohet gjatë llogaritjes së interesit të pjesës së shfrytëzuar të tejkalimit të lejuar është 9,20%, ndërsa fitohet në atë mënyrë që normës referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese, e cila për momentin është 1,25%, i shtohet 7,95 pikë përqindjeje.


** Anëtarësia vjetore e të gjitha llojeve të kartave do të llogaritet në nivel mujor, përkatësisht llogaria do të ngarkohet për 12 këste mujore me shumë të njëjtë. Ngarkesa për llogari të veçanta do të fillojë në muajin kur do të përfundoj periudha e pagesës së anëtarësisë së fundit.


*** Kartë bazike e klientit, e cila së bashku me kartat tjera të Bankës ka qarkullim vjetor në tregti mbi 80. 000 denarë-pa anëtarësi për vitin e parë të lëshimit.


Banka aplikon metodë proporcionale për llogaritjen e normës së interesit.

**** Në përputhje me Ligjin për marrëdhëniet obliguese, norma referuese për llogaritjen e kamatës ndëshkuese përcaktohet për çdo gjysëm vjetor kalendarik dhe zbatohet për gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysëm vjetorit). Normën referuese për llogaritjen e kamatës ndëshkuese, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë e shpall në faqen e saj të internetit në fillim të gjysëm vjetorit.


Personat për kontaktNeda Radnjanska, Përgjegjës i shërbimit për llogaritë transakcionale
Telefon: (02) 3168-265
Fax: (02) 3220-987
e-mail: neda.radnjanska@kb.com.mk

Elena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj