• Kërkesë


 • BroshuraKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Paketa për studentët deridiplomik dhe pasdiplomik

 

Paketa për studentët deridiplomik dhe pasdiplomik u dedikohet studentëve deridiplomik dhe е pasdiplomik prej 18 deri në 25 vjet, të cilët janë è akoma të papunësuar, respektivisht nuk kanë të ardhura të bazuara në marrëdhënie të rregullt të– punës.


Produktet që i merrni me paketin për studentët deridiplomik dhe pasdiplomik janë si vijon:


dhe dy produkte shtesë sipas zgjedhjes tuaj:


Kërkesën e plotësuar për paketën për studentët deridiplomik dhe pasdiplomik ju lutemi ta dorëzoni në degën apo filialin më të afërt të Bankës.


Vërejtje: Menjëherë pas mbushjes së moshës 25 vjet, si edhe me marrjen e të ardhurave konkretisht rrogës së parë të studentit në llogarinë rrjedhëse transaksionale, në mënyrë automatike ndërpritet mundësia për shfrytëzimin e paketit.


Llogari rrjedhëse transaksionale

Është një llogari që paraqet të dhënat numerike unike dhe të papërsëritshme për identifikimin e sistemit të pagesave dhe përmes së cilës bëhen të gjtha pagesat.


Avantazhet dhe përfitimet

 • pa pagesë për mbajtjen e llogarisë rrjedhëse transaksionale në vitin e parë të hapjes;
 • pa pagesë për mbajtjen e llogarisë rrjedhëse transaksionale pas vitit të parë, me qarkullim vjetor mbi 15.000 denarë të realizuar në tregti;
 • provizione më të ulta për pagesat ndaj fakulteteve me para jo të gatshme.

 

Pagesat për mbajtjen e llogarisë rrjedhëse transaksionale

për vitin e parë të lëshimit

pa pagesë

pas vitit të parë

- Për qarkullim vjetor në tregti me kartë debiti deri në 15.000,00 denarë

30,00 denarë

- Për qarkullim vjetor në tregti me kartë debiti mbi 15.000,00 denarë

pa pagesë

 


Karta e debitit

Është një instrument shumë praktik, i thjeshtë dhe i sigurtë për pagesa dhe tërheqje të parave, i përdorur në të gjithë botën. Përmes kësaj karte, Ju dispononi me aq mjete sa keni për momentin në llogarinë tuaj transaksionale.


Avantazhet dhe mundësitë

 • Banka Ju ofron dy lloje të kartave të debitit, Maestro® kartë debiti dhe Visa Debit kartë debiti, të cilat mund t’i përdorni në vend dhe jashtë vendit ;
 • Kartat e debitit janë të lidhura me llogarinë rrjedhëse transaksionale. Kjo do të thotë se nëse keni mjete në llogarinë tuaj rrjedhëse transaksionale, me të njëjtat do të mund të dispononi edhe përmes kartave të debitit;
 • Kartat e debitit mund t’i përdorni për tërheqje parash në çdo kohë nëpër të gjitha ATM/ bankomatet e Bankës Komerciale (pa pagesë), si edhe për pagesat për tregti në vend dhe jashtë vendit, pa asnjë kompensim;
 • Kartat e debitit Ju mundësojnë pagesa komode, të shpejta dhe të sigurta në dyqane, nëpër udhëtimet e juaja në vend dhe jashtë, ekskursione, shoping, pushime verore, dimërore dhe raste tjera të ngjashme;
 • anëtarësi pa pagesë për vitin e parë të lëshimit të kartës së debitit;
 • anëtarësi pa pagesë pas vitit të parë me qarkullim vjetor mbi 15.000 denarë të realizuara në tregti

Anëtarësia vjetore për Maestro/Visa Debit kartën e debitit

 

Karta kryesore

Kartat shtesë

për vitin e parë të lëshimit

pa pagesë

pa pagesë

pas vitit të parë

- Për qarkullim vjetor në tregti deri në 15.000,00 denarë120,00 denarë120,00 denarë

- Për qarkullim vjetor në tregti mbi 15.000,00 denarë

pa pagesë

120,00 denarë

 


Vërejtje e rëndësishme:

 • Përdorimi i kartës së debitit Visa Debit në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë, varet nga mjetet në denarë që Ju i keni në llogarinë tuaj transaksionale.
 • Përdorimi i kartës së debitit Maestro në Republikën e Maqedonisë së Veriut, varet nga mjetet në denarë që Ju i keni në llogarinë tuaj transaksionale. Për përdorimin e saj jashtë vendit,duhet që patjetër të keni Euro në llogarinë tuaj transaksionale devizore.


Shërbimi Bankë Interneti për personat fizikë

Shërbimi "Bankë Interneti" për personat fizikë është një zgjidhje moderne teknike përmes së cilës Ju keni në dispozicion një gamë të gjerë të shërbimeve të avancuara bankare të cilat mund t’i shfrytëzoni në çdo vend, në çdo kohë, 24 orë në ditë, pavarësisht nga orari i punës së Bankës.

 

Mundësitë

 • Shërbimi "Bankë Interneti" ju mundëson në çdo kohë të keni kontroll të plotë dhe të saktë të gjendjes dhe qarkullimit të të gjitha produkteve dhe shërbimeve që i keni përdorur në Komercijalna Banka AD Skopje.
 • Përmes shërbimit "Bankë Interneti" të Komercijalna Banka AD Skopje, krahas asaj që u tha më lart, mund të bëhen edhe këto transaksione:

   

  • pagesa e faturave për shërbimet publike;
  • bartja e mjeteve nga llogaria juaj transaksionale në denarë dhe/ose në valutë të huaj në produktet tjera të Bankës;
  • transfer i mjeteve në llogaritë tjera në Bankën Komerciale dhe në bankat tjera;
  • shitblerja e valutave të huaja;
  • depozitimi i mjeteve në llogaritë ekzistuese të afatizuara dhe ta paafatizuara në denarë dhe në valutë.

 

Përfitimet për studentët

 • Me shërbimin "Bankë Interneti", transferet e pagesave pa para të gatshme ndaj fakultetit kanë provizione më të ulta kundrejt pagesave me para të gatshme.

 

Llojet e mediumeve për pagesa përmes Bankës së Internetit

 • Lista e kodeve për përdorim të njëhershëm - Ju mundëson të bëni pagesa dhe transaksione bankare përmes shërbimit "Bankë Interneti". Lista përmban 40 kode, është e vlefshme për 1 vit dhe është pa pagesë. Secili ri-lëshim i listës së re të kodeve, qoftë për shkak të skadencës ose përdorimit të të gjitha kodeve, është pa pagesë.
 • sipas dëshirës së klientit, mund të lëshohet edhe certifikatë digjitale në USB token, ku për lëshimin e parë të saj paguhet 1.500 denarë, ndërsa për ri-lëshimin e saj në çdo të tretin vit paguhet nga 500 denarë.

 

Pagesat për lëshimin e mediumit për pagesë përmes shërbimit "Bankë Interneti"

Lista me kodet për përdorim  të njëhershëm

pa pagesë

Certifikatë digjitale në USB token*

 

- Lëshimi i parë

1.500,00 denarë

- Ri-lëshimi çdo të tretin vit

500,00 denarë

*Klienti vendos vetë se cilin medium për pagesë do ta përdorëShërbimi "SMS Banking"

Ky shërbim opsional u mundëson klientëve të pranojnë informata përmes SMS në telefonat e tyre mobil, lidhur me gjendjen dhe ndryshimet në kartat e tyre bankare. Kjo do të thotë se ata mund të marrin informata në lidhje me llogaritë e tyre bankare, tërheqjen e parave nëpër bankomate, transaksionet e kryera nëpr terminalet POS/pikat e shitjes në tregti, shumën e transaksionit, vendin e transaksionit, ndryshimet e gjendjes në llogaritë e kartave (të hyrat dhe të dalat) në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.

Për SMS njoftimet lidhur me të hyrat dhe të dalat e llogarisë së kartave përmes bankomateve dhe terminaleve POS paguhet kompensim 3 denarë me TVSH-në e përfshirë, ndërsa njoftimet siç janë: ri-lëshimi i kartës së skaduar, ri-lëshimi i i kartës së vjedhur/humbur, ri-lëshimi i PIN-it, etj., janë pa pagesë.

Të gjitha mesazhet e dërguara gjatë muajit do të paguhen direkt nga llogaria juaj transaksionale në fillim të muajit të ardhshëm.


Vërejtje e rëndësishme:

Për derdhjen e mjeteve në llogarinë rrjedhëse transaksionale të klientit nuk lëshohen njoftime përmes SMS. karta e kreditit për studentët deridiplomik dhe pasdiplomik


Avantazhet dhe mundësitë

 • Mundësi për blerje përmes Internetit
 • Përdorimi i kartës në tregti në vend dhe jashtë venditpa pagesë
 • Kthim i 10% të shumës së harxhuar deri në ditën e 15-të të muajit
 • Limit kreditor prej 0 deri në 12.000 denarë

 

Anëtarësia vjetore për VISA Revolving Study Go kartën e kreditit

 

 

Karta kryesore

Kartat shtesë

Për vitin e parë të lëshimit

pa pagesë

pa pagesë

Pas vitit të parë

- Për qarkullim vjetor në tregti  deri në 30.000,00 denarë360,00 denarë


240,00 denarë

- Për qarkullim vjetor në tregti mbi 30.000,00 denarë

pa pagesë

pa pagesë

Norma e interesit

- 11,21% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë
- 11,25 % e shumës mbi limitin e kredisë


Vërejtje:

Gjatë aplikimit për këtë kartë krediti ju nevojitet garantues.Personi për kontaktElena Arsova Begic, Përgjegjës i shërbimit për karta bankare
Telefon: (02) 3168-108
Fax: (02) 3114-232
e-mail: elena.arsova@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj