• Ekspoziturat dhe filijalet


  • Konvertori i valutaveKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Këmbimi valutor


Në bazë të Vendimit për këmbime valutore (Gazeta zyrtare 31/2009), blerja e parave të huaja efektive dhe çeqeve në valutë të huaj, nga personat fizikë vendor dhe të huaj, si edhe shitja e parave të huaja efektive personave fizikë vendorë dhe të huaj në bazë të riblerjes, bëhet në të gjitha degët dhe filialet e Bankës.

Për të kryer operacione të këmbimit valutor, personi fizik, shtetas i Republikës së Maqedonisë duhet të paraqesë një dokument identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë), kurse personi i huaj duhet të paraqesë pasaportën si dokument identifikimi. 

Banka kryen shitblerje të mjeteve devizore me konvertim në denarë dhe konvertim ndër-valutor të:

  • mjeteve të huaja pagesore (valuta)
  • parave të huaja efektive

Për shërbimin e kryer lidhur me këmbimin valutor, Komercijalna Banka nuk arkëton provizion dhe i jep vërtetim personit përkatës.

Risi: MUNDËSI PËR KOTIM NË KURSET E KËMBIMIT (konsultime në tel. 3247-410)
Drejtoria per tregtimin e instrumenteve financiare

Telefon: (02) 3247–410
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj