Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për qarkullimin pagesor në denarëLLOGARITË TRANSAKSIONALE

Udhëheqja e llogarive tansaksionale për personat fizikë

Llogaritë transaksionale

30 denarë në muaj

Llogaritë transaksionale me të hyra nga pensioni

15 denarë në muaj

Llogaritë transaksionale me të hyra nga teprica teknologjike

pa pagesë

Llogaritë transaksionale pa transaksione financiare gjatë muajit (duke mos i llogaritur transaksionet nga kamatat, si edhe transferet nga/në librezën e kursimit, kartën e kreditit ose llogarinë kreditore në Bankë)

pa pagesë

Llogaritë transaksionale për subjektet fizike, shfrytëzues të paketës për studentët deridiplomikë dhe postdiplomikë, me qarkullim vjetor në tregti të bërë me kartë debiti, mbi 15 000 denarë

pa pagesë

Mbyllja e llogarisë transaksionale me kërkesë të klientit

150 denarëQARKULLIMI PAGESOR NË DENARË

TRANSAKSIONE PA PARA TË GATSHME

Pagesa pa para të gatshme (me virman) nga llogaritë transaksionale personave fizikë në favor të llogarive në bankat tjera dhe në favor të llogarive të subjekteve juridike klientë të Bankës me të cilët Banka nuk ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella dhe pagesë të faturave për shpenzimet e përgjithshme.

 
Pagesa nga llogaritë transakcionale të personave fizikë në favor të llogarive të personave fizikë në Bankë:  
- urdhëresë deri në 10.000 denarë

22 denarë për urdhëresë

- urdhëresë mbi 10.001 denarë

31 denarë për urdhëresë

Pagesa nga llogaritë transakcionale të personave fizikë në favor të llogarive të personave fizikë në Bankë:

 

- nga llogaria personale në favor të llogarisë personale

Pa pagesë

- nga llogaria personale në favor të llogarisë së dikujt tjetër:

 

- Urdhëresë deri në 10.000 denarë

22 denarë për urdhëresë

- Urdhëresë mbi 10.001 denarë

31 denarë për urdhëresë

- nga llogaria personale në favor të llogarisë humanitare

Pa pagesë

- nga llogaria personale në favor të subjekteve juridike me të cilët Banka ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve reciproke

në favor të subjektit juridik sipas marrëveshjes

Pagesa pa para të gatshme përmes MIPS:

 250 denarë për urdhëresë

Pagesa pa para të gatshme përmes KIBS

 

- urdhëresë deri në 10.000 denarë

36 denarë për urdhëresë

- urdhëresë mbi 10.000 denarë

46 denarë për urdhëresë

TRANSAKSIONE ME PARA TË GATSHME

Pagesa me para të gatshme nga personat fizikë për shërbime të ndryshme në favor të llogarive në bankat tjera dhe në favor të llogarive të subjekteve juridike klientë në Bankë me të cilët Banka nuk ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella dhe pagesë të faturave për shpenzimet e përgjithshme.

Pagesa të parave të gatshme përmes kliringut intern:

 

- urdhëresë prej 0 – 5.000 denarë

35 denarë për urdhëresë

 - urdhëresë mbi 5.001 denarë

50 denarë për urdhëresë

- në favor të llogarisë personale

pa pagesë

Pagesa të parave të gatshme përmes MIPS:                  0,01% nga shuma e urdhëresës, min.250,00 den. 

 

Pagesa me para të gatshme përmes KIBS:

 

 - urdhëresë prej 0-5.000 denarë

50 denarë për urdhëresë

 - urdhëresë mbi 5.001 denarë

60 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga personat fizikë për shërbime të ndryshme në favor të subjekteve juridike me të cilët Banka ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

në ngarkesë të subjektit juridik sipas marrëveshjes

Pagesë mbi 500,00 denarë nga personat fizikë në llogari të personave fizikë në Bankë në monedha (përveç për pagesa të kursimit të afatizuar në denarë për fëmijë)

5,00% nga vlera

Pagesa me para të gatshme personit fizik në sportelet e Bankës

22 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga sportelet e Bankës për pensionistët, shfrytëzuesit e ndihmës sociale dhe tepricës teknologjike

22 denarë për urdhëresë

Pagesa me para të gatshme nga sportelet e Bankës për klientët të cilët ngrenë para të gatshme nga libreza e kursimit në Bankë

pa pagesëBANKË INTERNETI PËR PERSONAT FIZIKË

Lëshimi i listës së kodeve për një përdorim

Pa pagesë

Lëshimi i certifikatës digjitale USB token

 - lëshimi i parë

1,500 denarë

- lëshimi i parë i certifikatës digjitale në USB token personal

300 denarë

- ri-lëshim çdo të tretin vit

500 denarë

- zhbllokim

500 denarë

TRANSAKSIONET PËRMES SHËRBIMIT "BANKË INTERNETI"

 Pagesa nga llogaritë transakcionale të personave fizikë në favor të llogarive të personave fizikë në Bankë:

 7 denarë për urdhëresë

 Pagesa pa para të gatshme përmes KIBS

 

 - urdhëresë deri në 10.000 denarë

13 denarë për urdhëresë 

 - urdhëresë mbi 10.000 denarë

18 denarë për urdhëresë 

 Pagesa pa para të gatshme përmes MIPS:

100 denarë për urdhëresë 

 Pagesa të parave jo të gatshme (me virman) nga llogaritë transaksionale të personave fizikë në favor të subjekteve juridike me të cilët Banka ka lidhur marrëveshje për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella

në favor të subjektit juridik sipas marrëveshjes 

 Pagesa të parave jo të gatshme (me virman) nga llogaritë transaksionale të personave fizikë në favor të llogarive të personave fizikë në Bankë (llogari personale, llogari e huaj ose llogari humanitare)

Pa pagesë SHËRBIME TË TJERA

Urdhër periodik për faturat e lëshuara nga NP Ujësjellësi dhe kanalizimi për personat fizikë

10 denarë për çdo transfer

Zbatimi i vendimit për pagesë të detyruar

 

- Zbatimi i aktvendimeve për pagesë të detyrimeve publike – DHP, TRD dhe Vetëqeverisja lokale

1.000 denarë për vendim

- Zbatimi i urdhëresës nga përmbaruesi

       1.200 denarë

Zhbllokim ekstern i llogarisë

400 denarë fikse 

- Zhbllokim i llogarisë në bazë të aktvendimeve për pagesë të detyrimeve publike – DHP, TRD dhe Vetëqeverisja lokale (paguhet vetëm për llogaritë transaksionale që janë të bllokuara deri më 30.11.2018, ndërsa do të zhbllokohen pas 01.12.2018)

200 denarë për paragrafë të ndarë

- Zhbllokim i llogarisë në bazë të aktvendimit/urdhëresës nga përmbaruesi

(paguhet vetëm për llogaritë transaksionale që janë të bllokuara deri më 30.11.2018, ndërsa do të zhbllokohen pas 01.12.2018)
250 denarë për paragrafë të ndarë
(Për poseduesit e mjeteve, të cilët sipas Nenit 116 dhe 117 të Ligjit për përmbarim janë përjashtuar nga përmbarimi-tarifa e përmendur nuk do të paguhet)
Llogaritja e kamatës për principal

50 denarë për principal

Pas çdo zbatimi të dytë të pjesërishëm të vendimit

250 denarë për çdo pagesë të ardhshme të pjesërsishme

Paralajmërime për detyrime të maturuara apo të pashlyera në llogaritë transaksionale, kreditet dhe kartelat kreditore të personave fizikë

90 denarë për çdo paralajmërim

Shpenzime për shërbimet e kryera lidhur me llogaritë  për thirje të klientëve

250 denarë fikse

Kopjim, kontrollim dhe verifikim i dokumentacionit origjinal (urdhëresave dhe dokumenteve të tjera) të personave fizikë

 

Të vitit aktual

100,00 denarë 

Të viteve të kaluara

250,00 denarë 

Kopje e urdhëresës së evidencës elektronike

50,00 denarë 

Kopje e urdhëresës të proçesuar përmes Internet Bankës

Pa pagesë 

Kopje e kartonit nënshkrues të llogarisë transaksionale

 90,00 denarë

Kopje e vërtetimit të llogarisë transaksionale

 90,00 denarë

Lëshim i vërtetimeve me kërkesë të klientit - personit fizik

 

Vërtetim i standardizuar për gjendjen momentale të llogarisë/llogarive

 150,00 denarë

Vërtetime të tjera të pastandardizuara

 400,00 denarë

Realizimi i vendimeve gjyqësore për trashëgimi nga llogaritë e personave fizikë

 500,00 denarëUeb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj