Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за платен промет во девизи и работење со девизни сметки на физички лица резиденти и нерезиденти

 

1.Плаќања
1.1. Плаќање кон нерезиденти со дознака со инструкции BEN и SHA или чек од резидентни сметки, со исклучок на валута CHF

а) Девизен пренос на сопствена сметка:

- во Банката

без надомест (освен за валута CHF, 0,30% од износот или мин. 600,00 ден/макс. 30.000,00 ден.

- во други банки

0,15%, минимум 350,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

б) Девизни плаќања во земјата на друг клиент:

- на нерезидентни сметки во Банката

0,075%, минимум 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари.

- на нерезидентни сметки во други банки

0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

в) Девизни дознаки во странство и издавање чекови за плаќање (ностро дознаки, ностро чекови):

- Ностро дознаки до 100 ЕУР

0,15%, минимум, 100,00 денари и 250,00 денари за SWIFT

- Чек до 100 ЕУР

250,00 денари

- Ностро дознаки и чекови над 100 ЕУР

0,15%, минимум 350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT (за чекови не се наплаќа овој трошок), макс.30.000,00ден и 250,00ден за SWIFT

- Измена на инструкции

350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

-Стопирање на наплата на ностро чек

300,00 денари

1.2. Плаќање од нерезидентни сметки со дознака со инструкции BEN и SHA или чек од резидентни сметки освен за валута CHF

а) Девизен пренос на сопствена сметка:

- во Банката

без надомест

- во други банки

0,15%, минимум 350,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

б) Девизни плаќања во земјата на друг клиент:

- на нерезидентни сметки во Банката

0,075%, минимум 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари.

- на нерезидентни сметки во други банки

0,15%, минимум 350,00 денари, максимум 30.000,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

в) Девизни дознаки во странство и издавање чекови за плаќање (ностро дознаки, ностро чекови):

- Ностро дознаки до 100 ЕУР

0,15%, минимум, 100,00 денари и 250,00 денари за SWIFT

- Чек до 100 ЕУР

250,00 денари

- Ностро дознаки и чекови над 100 ЕУР

0,15%, минимум 350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT (за чекови не се наплаќа овој трошок), макс. 30.000,00 ден и 250,00 ден за SWIFT

- Измена на инструкции

350,00 денари + 250,00 денари за SWIFT

-Стопирање на наплата на ностро чек

300,00 денари

1.3. Денарски плаќања од резидентни сметки и нерезидентни сметки на резидентни и нерезиденти сметки.
а) Резидент плаќа на нерезидент:

- Резидент плаќа на нерезидент во Банката

0,075%, минимум 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари

- Резидент плаќа на нерезидент во друга банка

0,15%, минимум 250,00 денари, максимум 30.000,00 денари

б) Плаќања во земјата од нерезидентни сметки:

- На резидентни и нерезиденти сметки на други клиенти во Банката

0,075%, минимум 150,00 денари, максимум 30.000,00 денари

-На резидентни и нерезиденти сметки на други клиенти во други банки

0,15%, минимум 350,00 денари, максимум 30.000,00 денари

За дознаки кон странство со опција OUR (сите провизии на товар на налогодовачот) покрај горенаведена провизија за нашата банка се наплатува однапред провизија за странските банки, истите важат и за плаќања од нерезидентни сметки.
1.4. Плаќање кон нерезиденти со дознака со инструкции OUR или чек од резидентни сметки освен за валута CHF, покрај провизијата од Точките 1.1.;1.2. и 1.3. се наплаќаат долунаведените провизии.*)
1.5.
Плаќања со инструкции OUR за валута EUR:

До 1000,00 евра

800,00 денари

1000,01 – 2500,00 евра

950,00 денари

2500,01 – 5000,00 евра

1.250,00 денари

5000,01 – 12500,00 евра

1.550,00 денари

12500,01 – 30500,00 евра

1.850,00 денари

Повеќе од 30500,00 евра

3.100,00 денари

Плаќања со инструкции OUR за валута USD

До 10.000,00 УСД

15,00 УСД

Повеќе од 10.000,01 УСД

30,00 УСД

Плаќања со инструкции OUR за валута CAD

До 10.000,00 CAD

20,00 CAD

Повеќе од 10.000,01 CAD

40,00 CAD

Плаќања со инструкции OUR за валута GBP

До 1.000,00 GBP

15,00 GBP

1.000,01 – 10.000,00 GBP

25,00 GBP

Повеќе од 10.000,01 GBP

35,00 GBP

За дознаки до 100,00 GBP задолжително е трошок OUR и изнесува 15,00 GBP
Плаќања со инструкции OUR за валута AUD во противвредност на валута EUR

0,00 – 12.500,00 евра

20,00 евра

12.500,01 – 30.500,00  евра

25,00 евра

30.500,01 – 50.000,00  евра

40,00 евра

Повеќе од 50.000,01  евра

50,00 евра

1.6. Платен промет во девизи за резиденти во CHF *)

- За дознака кон нерзидентна сметка во Банката

0.30% од износот или мин. 600,00 ден/ макс. 30.000,00 ден.

- За дознака во друга домашна банка

0,50% од износот или мин. 600,00 ден/ макс. 30.000,00ден + 250,00 ден за свифт трошоци

- За дознаки во странство до 100 CHF

600,00 денари + 250,00 ден за свифт трошоци

- За чек до 100,00 CHF

600,00 ден.

- За дознаки и чекови во странство над 100 CHF

0,50% од износот или мин. 600,00 ден/ макс. 30.000,00 ден + 250,00 ден за свифт трошоци

- Девизни плаќања во странство во валута CHF со инструкции OUR

0,50% од износот или мин. 600,00 ден. / макс. 30.000,00 ден + 250,00 ден за свифт трошоци

- Во корист на клиенти на UBS

20,00 CHF

- Во корист на корисници кои не се клиенти на UBS

30,00 CHF

1.7. Платен промет во девизи за нерезиденти во CHF *)

- За дознака кон нерзидентна сметка во Банката

0,30% од износот или мин. 15,00 CHF/ макс 500,00 CHF

- За дознака во друга домашна банка

0,50% од износот или мин. 15,00 CHF/ макс. 500,00 CHF + 5,00 CHF за свифт трошоци

- За дознаки во странство до 100 CHF

10,00 CHF и 5,00 CHF за свифт трошоци

- За чек до 100,00 CHF

10,00 CHF

- За дознаки и чекови во странство над 100 CHF

0,50% од износот или мин. 15,00 CHF/ макс. 500,00 CHF + 5,00 CHF за свифт трошоци

- Девизни плаќања во странство во валута CHF со инструкции OUR

0,50% од износот или мин. 15,00 CHF/ макс. 30.000,00 ден + 250,00 ден за свифт трошоци

- Во корист на клиенти на UBS

20,00 CHF

- Во корист на корисници кои не се клиенти на UBS

30,00 CHF

2. Наплата
а) Провизија за обработка на девизни приливи во корист на резидентни сметки , добиени со инструкции SHA и BEN, со исклучок на средства кои се примаат по основ пензија. *)

Износ на дознка изразена во EUR

Провизија

До 50,00

30,00 ден.

50,01- 200,00

60,00 ден.

200,01- 1000,00

120,00 ден.

1000,01- 5000,00

300,00 ден.

5000,00-20.000,00

600,00 ден.

>20000,01

1.200,00 ден.

б) Наплата со дознака во корист на нерезидентни сметки

од 0,00 до 299,99 ЕУР

5 ЕУР

од 300,00 до 9,999.99 ЕУР

10 ЕУР

од 10,000.00 до 24,999.99 ЕУР

20 ЕУР

над 25,000.00 ЕУР

50 ЕУР

в) Наплата во корист на резидентни и нерезидентни сметки со чекови
- Откуп на девизни чекови - чекови за кои се врши исплата во денари и исплата на пензионерски чекови со упис на девизна штедна книшка/сметка

до 49,99 ЕУР

200.00 денари по чек

од 50 до 999,99 ЕУР

400.00 денари по чек

над 1.000 ЕУР

1,200.00 денари по чек

- Прием на чекови за наплата во странство

1,5% минимум 400.00 денари,
(0,5% минимум 400 денари при прием на чекот и 1% по ристигнатата наплата од странство)

3.Други услуги

1.Отворање резидентна сметка сметка

Без надомест

2.Отворање нерeзидентна сметка

10,00 EUR

3. Водење на девизни сметки со исклучок на валута Швајцарски франк (CHF)

Без надомест

4. Водење на девизна сметка во валута Швајцарски франк (CHF) **)

300.00 ден./месечно за резиденти
5,50 CHF/месечно за нерезиденти 
5. Водење на девизна сметка во валута CHF преку која се евидентира промет во валута CHF од друг производ на Банката**)
450.00 ден./месечно за резиденти
7,50 CHF/месечно за нерезиденти 

6. Исплата на готовина од сметка *)

- на резидентна сметка

Без надомест, исклучок е за валута CHF 0,50% мин.250,00ден/макс.6.000,00 ден.

-на нерезидентна сметка

0,30% мин.250,00 ден., макс.6.000,00 ден.исклучок е за валута CHF 0,50% мин.250,00 ден/макс.6.000,00 ден.

7. Уплата на готовина на сметка *)

- на резидентна сметка

Без надомест, исклучок е за валута CHF 0,50% мин.250,00 ден/макс.6.000,00 ден.

-на нерезидентна сметка

Без надомест, исклучок е за валута CHF 0,50% мин.250,00 ден/макс.6.000,00 ден.

8. Затворање сметка

Без надомест

9. Отворање траен налог

еднократна наплата - 250,00 ден

10. Извршена трансакција по траен налог

60,00ден.

11. Пријавување штедна книшка за неважечка

200,00 денари

12. Потврди

- стандардизирана потврда за моментална состојба на сметка/и

150,00 денари

- останати нестандардизирани потврди

400,00 денари

13. Пресметка на камата за поединечен износ за одреден период

плус 20,00 денари од став

 

20,00 денари за секој поединечен став, минимум 300,00 денари + 54,00 денари ДДВ

14. Потврда за податоци за курс на странска валута,по барање на странка

20,00 денари за секој поединечен став, минимум 300,00 денари +54,00 денари ДДВ

15. Провизија за отворање нерезидентна сметка

10,00 еур

16. Препис, заверка и увид во оргинална документација (налози и останати документи) на физички лица

 

- од тековната година

100,00 денари

- од минати години

250,00 денари

- препис на потписен картон за девизна сметка

200,00 денари

- препис на извод од девизна сметка

90,00 денари

 

ВАЖНА НАПОМЕНА:

 

*) Стапуваат на сила на 01.03.2019

**) Стапуваат на сила на 01.04.2019Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам