Контакт
contact@kb.com.mk

контакт центар:
(02) 3 296 800

Надоместоци за картички за физички лица 

 

Maestro® дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

1,25%

Пасивна каматна стапка

0.0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7.95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 9,20%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

9,25%

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

со плата или пензија преку Банката

без надомест

 

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

240 денари

120 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

1,8%, мин. 100 ден.

2%, мин. 150 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 3 евра

2%, мин. 5 евра

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

150 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80  денари

Проверка на состојба на сметката на дебитна картичка на банкомат (АТМ), после 3 бесплатни проверки на сметката во текот на еден месец

 20 денари


На врвот ^
Visa Debit дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

1,25%

Пасивна каматна стапка

0,0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7,95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 9,20%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

9,25%

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

со плата или пензија преку Банката

без надомест

 

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

240 денари

120 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

150 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Проверка на состојба на сметката на дебитна картичка на банкомат (АТМ), после 3 бесплатни проверки на сметката во текот на еден месец

20 денари 


На врвот ^

Debit MasterCard дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

1,25%

Пасивна каматна стапка

0,0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7,95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 9,20%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

9,25%

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

со плата или пензија преку Банката

без надомест доколку нема други дебитни картички

 

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

 

 

За годишен промет над 30.000 денари

без надомест

без надомест

За годишен промет под 30.000 денари

300 денари

180 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

200 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

400 денари

Промена на ПИН на банкомат

80  денари

Проверка на состојба на сметка на дебитна картичка на банкомат после 3 бесплатни проверки во тек на еден календарски месец

20  денари


На врвот ^
Debit MasterCard World дебитна картичка за физички лица


Каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата

1,25%

Пасивна каматна стапка

0,0%

Каматна стапка до износот на дозволено пречекорување

7,95 процентни поени над референтната каматна стапка т.е. 9,20%

Каматна стапка за износот над дозволено пречекорување

9,25%

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за првата година

360 денари

180 денари

за постојни корисници на дебитни картички со годишен промет со дебитните картички во трговија над 80.000 денари

без надомест

без надомест

за секоја следна година

 

 

За годишен промет над 80.000 денари

без надомест

без надомест

За годишен промет под 80.000 денари

360 денари

180 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

без надомест

-

на други банки во земјата

2%, мин. 100 ден.

2%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

2%, мин. 200 ден.

2%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

200 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

400 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Проверка на состојба на сметка на дебитна картичка на банкомат после 3 бесплатни проверки во тек на еден календарски месец

20 денари


На врвот ^
MasterCard® Standard кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****

на денарската сметка

 • 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 9,04 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

на девизната сметка

 • 7,6% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (едномесечен ЕУРИБОР + 7,6%, но не помалку од 7,6%)**
 • 7,436% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за картички со лимит до 50.000 денари

 480 денари

 300 денари

за картички со лимит над 50.000 денари

 960 денари

480 денари 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 6 евра

3%, мин. 6 евра

Дополнителни услуги

 

 

 

 

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

 300 денари

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
MasterCard® Revolving кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 9,04 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за картички со лимит до 50.000 денари

480 денари

300 денари 

за картички со лимит над 50.000 денари

960 денари 

 480 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

 300 денари

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
MasterCard® SP Co-branding кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1.28% зголемена за 9,04 пп)* 
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за картички со лимит до 50.000 денари

480 денари

300 денари

за картички со лимит над 50.000 денари

960 денари 

480 денари 

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

 

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

 

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

 300 денари

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^

MasterCard® Skopje City Mall кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 7,57% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 6,29 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за картички со лимит до 50.000 денари

 720 денари

240 денари 

за годишен промет над 50.000 денари направен на продажни места во SkopjeCityMall

180 денари

120 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

 300 денари

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
Mastercard® Wizz Air кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки***

- 10,36% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 9,08 пп)*

- 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина**

 

 

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за првата година

3.000 денари

 

1.200 денари

 

за секоја следна година

2.400 денари

 

960 денари

 

за годишен промет во трговија над 120.000 ден.

1.200 денари

480 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

300 денари

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

20 денари


На врвот ^
Visa Classic Standard кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1.28% зголемена за 9,04 пп)* 
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за првата година и за секоја следна година

900 денари

420 денари

за годишен промет над 80.000 денари

без надомест

без надомест

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

300 денари 

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
Visa Classic Revolving кредитна картичка за физички лица


Номинални каматни стапки****
 • 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 9,04 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за првата година и за секоја следна година

900 денари

420 денари

за годишен промет над 100.000 денари

без надомест

без надомест

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

  250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

 300 денари

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^


Visa Revolving Study & Go кредитна картичка за студенти и постдипломци


Номинални каматни стапки****
 • 10,32% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 9,04 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

 

за годишен промет до 30.000 денари

 

360 денари

240 денари

за годишен промет над 30.000 денари

без надомест

без надомест

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

Трговија 

на Банката

2%, мин 200 ден.

2%, мин. 200 ден.

 без надомест

на други банки во земјата

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

 без надомест

на други банки во странство

3%, мин. 300 ден.

3%, мин. 300 ден.

 без надомест

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

300 денари 

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
Visa Gold Standard и Visa Gold Revolving кредитни картички за физички лица


Номинални каматни стапки****

Visa Gold Standard

 • 9,97% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,69 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Visa Gold Revolving

 • 10,17% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,89 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

1.800 денари

900 денари

за годишен промет над 250.000 денари

без надомест

без надомест

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 250 ден.

2%, мин. 250 ден.

на други банки во земјата

3,5%, мин. 350 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

на други банки во странство

4%, мин. 500 ден.

4%, мин. 500 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

300 денари 

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
MasterCard® Platinum Standard и MasterCard® Platinum Revolving кредитни картички за физички лица


Номинални каматни стапки****

MasterCard Platinum Revolving

 • 9,47% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,19 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

MasterCard Platinum Standard

 • 9,47% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 8,19 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

за основната
картичка

за дополнителните
картички

за првата година

без надомест

без надомест

за секоја следна година

3600 денари

1800 денари

за годишен промет над 600.000 денари

1.200 денари

600 денари

Надоместоци за користење

 

на банкомати

на шалтери

на Банката

2%, мин 250 ден.

2%, мин. 250 ден.

на други банки во земјата

3,5%, мин. 350 ден.

3,5%, мин. 350 ден.

на други банки во странство

4%, мин. 500 ден.

4%, мин. 500 ден.

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

400 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

1200 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

300 денари 

Проверка на состојба на сметката на кредитна картичка на банкомат (АТМ)

 20 денари


На врвот ^
СМАРТ кредит преку кредитна картичка


Номинални каматни стапки****
 • 8,85% годишно на искористениот износ до кредитниот лимит (референтна каматна стапка од 1,28% зголемена за 7,57 пп)*
 • 9,25% над износот на кредитниот лимит

Годишна членарина***

 

корисник на СМАРТ кредит картичка

корисник на дополнителна картичка****

кредитен лимит до 150.000 денари

600 денари

300 денари

кредитен лимит од 150.001 до 250.000 денари

960 денари

480 денари

кредитен лимит од 150.001 до 250.000 денари

1.440 денари

720 денари

Надоместоци за користење

подигнување готовина преку банкоматите на Банката

без провизија

пренос од картичка на трансакциска сметка

без провизија

Дополнителни услуги

повторно издавање на PIN кодот

  250 денари

повторно издавање на изгубена, украдена или оштетена картичка

500 денари

неосновано пријавена рекламација

300 денари

блокирање на картичка на стоп листа

800 денари

издавање на картичка во рок од 24 часа

600 денари

Промена на ПИН на банкомат

80 денари

Барање за промена на лимитот на кредитна картичка

 300 денари

надомест за аплицирање и обработка

 400 денари

проверка на состојба на сметката на картичката на банкомат

без провизија


На врвот ^


* Како референтна каматна стапка се користи стапката што е објавена и достапна на веб-страницата на НБРМ (www.nbrm.mk) на секој 25.06. и на секој 25.12. под називот „каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула“ и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието). Рефeрентната каматна стапка која важи во моментот изнесува 1,28%. Банката на својата веб-страница редовно ќе ја објавува важечката референтна каматна стапка за пресметка на каматата. ТУКА


** Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодието) ТУКА . Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00.


*** Годишната членарина за сите видови картички ќе се пресметува на месечно ниво, односно сметката ќе се задолжува на 12 еднакви месечни износи. Задолжувањето на поединечните сметки ќе започне во месецот кога ќе истече периодот за последната платена членарина, односно бесплатниот период од 12 месеци, во зависност од тоа кога е издадена картичката.**** Доколку номиналната каматна стапка е повисока од стапката на законска казнена камата, Банката ќе пресметува камата во висина на законската казнена каматна стапка, која во моментот е 9,25% годишна.Банката применува пропорционална метода за пресметка на камата.Веб-страницата на Комерцијална банка АД Скопје користи колачиња (cookies). Колачињата (cookies) се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство. Повеќе информации за начинот на користење и како да ги промените Вашите подесувања за користење на колачињата, може да најдете во документот Политика за колачиња (cookies).
Прифаќам