Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për kartat bankare për personat fizikë 

 

Maestro® kartë debiti për persona fizikë


Normat e interesit

Norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese

1.25%

Norma pasive e interesit

0.0%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit (overdraft)

7.95 pikë përqindje mbi normën referuese të interesit d.m.th. 9.20%

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

9.25%

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

me rrogë ose pension përmes Bankës

pa pagesë

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

për çdo vit pasues

240 denarë

120 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

pa pagesë

-

të bankave tjera në vend

1,8%, min. 100 den.

2%, min. 150 den.

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 3 euro

2%, min. 5 euro

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

100 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

200 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80  denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së debitit në bankomat (ATM), pas 3 kontrolleve falas të llogarisë gjatë një muaji

 20 denarë


Në krye ^Visa Debit kartë debiti për personat fizikë


Normat e interesit

Norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese

1.25%

Norma pasive e interesit

0.0%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit (overdraft)

7.95 pikë përqindje mbi normën referuese të interesit d.m.th. 9.20%

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

9.25%

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

me rrogë ose pension përmes Bankës

pa pagesë

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

për çdo vit pasues

240 denarë

120 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

pa pagesë

-

të bankave tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

100 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

200 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së debitit në bankomat (ATM), pas 3 kontrolleve falas të llogarisë gjatë një muaji

 20 denarë


Në krye ^Debit MasterCard kartë krediti për personat fizikë


Normat e interesit

Norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese

1.25%

Norma pasive e interesit

0.0%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit (overdraft)

7.95 pikë përqindje mbi normën referente të interesit d.m.th. 9.20%

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

9.25%

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
themelore

për kartat
plotësuese

me rrogë ose pension përmes Bankës

pa pagesë nëse nuk ka karta tjera të debitit

 

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

për çdo vit pasues

 

 

Për qarkullim vjetor mbi 30.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

Për qarkullim vjetor nën 30.000 denarë

300 denarë

180 denarë

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

pa pagesë

-

të bankave të tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

400 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së debitit në bankomat pas 3 kontrolleve falas gjatë një muaji kalendarik

20 denarë


Në krye ^Debit MasterCard World karta e debitit për subjektet fizike


Normat e interesit

Norma referuese për llogaritjen e normës së kamatës ndëshkuese

1.25%

Norma pasive e interesit

0.0%

Norma e interesit deri në shumën e lejuar të tejkalimit

7.95 pikë përqindje mbi normën bazë të interesit, q.d.th 9.20%

Norma e interesit mbi shumën e lejuar të tejkalimit

9.25%

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
themelore

Për kartat
shtesë

Për vitin e parë

360 denarë

180 denarë

për shfrytëzuesit e përhershëm të kartave të debitit me qarkullim vjetor në tregti mbi 80 000 denarë

Pa kompensim

Pa kompensim

Për secilin vit në vijim

 

 

për qarkullim vjetër mbi 80 000 denarë

Pa kompensim

Pa kompensim

për qarkullim vjetër nën 80 000 denarë

360 denarë

180 denarë

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

Pa kompensim

-

të bankave të tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

400 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së debitit në bankomat pas 3 kontrolleve falas gjatë një muaji kalendarik

20 denarë


Në krye ^MasterCard® Standard karta e kreditit për personat fizikë


Normat nominale e interesit****

në llogari në denarë

 • 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 9.04%)*
 • 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

në llogarinë devizore

 • 7,6% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (EURIBOR njëmujor + 7.6%, por jo më pak se 7.6%)**
 • 7,436% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

 

480 denarë

 

300 denarë

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 

960 denarë

 

480 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 6 euro

3%, min. 6 euro

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^MasterCard® Revolving karta e kreditit për personat fizikë


Normat nominale e interesit****
 • 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 9.04%)*
 • 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

 

480 denarë

 

300 denarë

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 

960 denarë

 

480 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^MasterCard® SP Co-branding karta e kreditit për personat fizikë


Normat nominale e interesit****
 • 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 9.04%)* 
 • 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për kartat me limit deri në 50.000 denarë

 

480 denarë

 

300 denarë

për kartat me limit mbi 50.000 denarë

 

960 denarë

 

480 denarë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

иlëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^MasterCard® Skopje City Mall kartë krediti për personat fizikë


Normat nominale e interesit****
 • 7.57% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 6.29%)*
 • 9.25% mbi shumën e limitit të kreditit

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
plotësueseе

për kartat me limit deri 50.000 denarë

 

720 denarë

 

240 denarë

për qarkullim vjetor mbi 50.000 denarë të kryer në pikat e shitjes në Skopje City Mall

180 denarë

120 denarë

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

ë Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave të tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

250 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës në stop listën

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^


Mastercard® Wizz Air kartë krediti për personat fizikëNormat nominale e interesit***

- 10,36% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1,28% e rritur për 9,08%.)*

- 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

 

Abonimi vjetor**

 

 

 

 

per karte
themelore

 per karte
shtese

per vitin e pare

3.000 denare

 1.200 denare

Per cdo vit te ardhshem

2.400 denare

 960 denare

Per qarkullim vjetor mbi MKD 120.000 made at points of sale

1.200 denare

480 denare

Komoensimi per perdorim

 

ne bankomate

ne sportele

te Bankes

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

te bankave te tjera ne vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

te bankave te tjera jashte vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

 

Shërbime plotësuese

 

dhënia e sërishme e kodit PIN

250 denare

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denare

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denare

bllokimi i kartës në stop listën

800 denare

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denare

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denare

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

300 denare

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

20 denare


Në krye ^


Visa Classic Standard karta e kreditit për personat fizikë


Normat nominale e interesit****
 • 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 9.04%)*
 • 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

Për vitin e parë dhe për çdo vit pasues

900 denarë

420 denarë

Për qarkullim vjetor mbi 80.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^Visa Classic Revolving karta e kreditit për personat fizikë


Normat nominale e interesit****
 • 10,32% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 9.04%)*
 • 9.25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

Për vitin e parë dhe për çdo vit pasues

900 denarë

420 denarë

për qarkullim vjetor mbi 100.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

  200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^Visa Revolving Study & Go kartë krediti për studentët deridiplomik dhe postdiplomik


Normat nominale e interesit****
 • 10,32% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 9.04%)*
 • 9,25% mbi shumën e limitit të kreditit

Anëtarësia vjetore ***

 

për kartën
themelore

për kartat
plotësuese

për kartat me limit deri në 30.000 denarë 

360 denarë

240 denarë

për qarkullim vjetor mbi 30.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

Kompensime për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 200 den.

2%, min. 200 den.

të bankave të tjera në vend

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 300 den.

3%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese    

dhënia e sërishme e kodit PIN

250 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës në stop listën

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^Visa Gold Standard dhe Visa Gold Revolving Kartat e kreditit për personat fizikë


Normat nominale e interesit****

Visa Gold Standard

 • 9,97% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 8.69%)*
 • 9,25% e shumës mbi limitin e kredisë

Visa Gold Revolving

 • 10,17% në bazë vjetore, për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 8.89%)*
 • 9,25% e shumës mbi limitin e kredisë

Anëtarësia vjetore***

 

 

për kartën
kryesore

për kartat
shtesë

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

për çdo vit pasues

1,800 denarë

900 denarë

për qarkullim vjetor mbi 250.000 denarë

pa pagesë

pa pagesë

Pagesa për përdorimin

 

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 250 den.

2%, min. 250 den.

të bankave tjera në vend

3,5%, min. 350 den.

3,5%, min. 350 den.

të bankave tjera jashtë vendit

4%, min. 500 den.

4%, min. 500 den.

Shërbime plotësuese

ri-lëshimi i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës - stop lista

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndërrimi i PIN-it të kartës në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^MasterCard® Platinum Standard dhe MasterCard® Platinum Revolving karta të kreditit për personat fizikë


>
Normat nominale e interesit****

MasterCard Platinum Revolving

 • 9,47% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 8.19%)*
 • 9,25% mbi shumën e limitit të kreditit

MasterCard Platinum Standard

 • 9,37% vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kreditit (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 8.19%)*
 • 9,25% mbi shumën e limitit të kreditit

Anëtarësia vjetore***

 

për kartën
kryesore

për kartat
plotësuese

për vitin e parë

pa pagesë

pa pagesë

për çdo vit pasues

3600 denarë

1800 denarë

për qarkullim vjetor mbi 600.000 denarë

1.200 denarë

600 denarë

Kompensime për përdorimin

 

e bankomatit

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 250 den.

2%, min. 250 den.

të bankave të tjera në vend

3,5%, min. 350 den.

3,5%, min. 350 den.

të bankave tjera jashtë vendit

4%, min. 500 den.

4%, min. 500 den.

Shërbime plotësuese

dhënia e sërishme e kodit PIN

400 denarë

ri-lëshimi i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

1200 denarë

ankesë e pabazë e 2parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës në stop listën

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

Ndërrimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

Kërkesë për ndryshim të limitit të kartës së kreditit

 300 denarë

Kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës së kreditit në bankomat (АТМ)

 20 denarë


Në krye ^
SMART përmes kartës së kreditit për personat fizikë


Normat nominale të interesit****
 • 8,85% vjetore të shumës së shfrytëzuar deri në limitin kreditor (normë referuese e interesit prej 1,28% e rritur për 7,57pp)*
 • 9,25% mbi shumën e limitit kreditor

Anëtarësia vjetore***

 

përdorues i kredisë SMART

përdorues i kartës plotësuese****

limit kreditor deri në 150.000 denarë

600 denarë

300 denarë

limit kreditor prej 150.001 deri në 250.000 denarë

960 denarë

480 denarë

limit kreditor mbi 250.000 denarë

1.440 denarë

720 denarë

Pagesa për përdorimin

tërheqje e parave të gatshme përmes bankomateve të Bankës

pa provizion

transfer nga karta në llogarinë e transaksionit

pa provizion

Shërbime plotësuese

ri-lëshim i kodit PIN

250 denarë

ri-lëshim i kartës së humbur, të vjedhur ose të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokimi i kartës së listës stop

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë

ndryshimi i PIN-it në bankomat

80 denarë

kërkesë për ndryshimin e limitit në kartën e kreditit

300 denarë

pagesë për aplikim dhe përpunim

400 denarë

kontrollimi i gjendjes së llogarisë së kartës në bankomat

pa provizion


Në krye ^


* Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.25%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU**Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTU. Nëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00.*** Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. Debitimi i llogarive individuale do të fillojë në muajin kur do të skadojë periudha e pagesës së fundit për anëtarësim, respektivisht periudha pa pagesë prej 12 muajsh, varësisht se kur është lëshuar karta.

**** Nëse norma nominale e interesit është më e lartë se norma ligjore ndëshkimore e interesit, Banka do të llogarisë interes në lartësi të normës  ligjore ndëshkimore të interesit e cila aktualisht është 9.25% në bazë vjetore.

Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.

Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj