• Dokumentet e nevojshme


 • Procedura e miratimit


 • KërkesëKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi në denarë dhe kredi në denarë me klauzolë valutoreLloje të kredive
 • kredi në denarë
 • kredi në denarë me klauzolë valutore
Qëllimi blerja e mjeteve themelore dhe/ose aktiveve fikse
Kushtet e kredisë      
   
afati i shlyerjes deri në 10 vjet
  periudha grejs deri në 2 vjet
Norma e interesit

  norma referuese + margjina e interesit deri në 6,0 pikë përqindjeje, vjetore

   

 • për kreditë në denarë

   

  Si normë referuese e interesit përdoret norma që është publikuar dhe është në dispozicion në ueb faqen e BPRM-së (www.nbrm.mk) në çdo 25.06. dhe në çdo 25.12. nën emërtimin„norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutor“ dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit).

   

 • për kreditë në denarë me klauzolë valutore

   

  Si normë referuese e interesit përdoret norma e EURIBOR-it gjashtëmujor e publikuar në çdo 31.12. dhe në çdo 30.06. në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Nëse norma ka vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00.

   

  Banka, në ueb faqen e saj, rregullisht do të publikojë normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritje të interesit.KËTU

   

  1.5% vjetore mbi normën e interesit që Banka paguan për mjetet e depozituara për kredi të siguruara me të holla si depozitë në Bankë

Shënim norma e interesit varet prej aftësisë kreditore dhe bonitetit të klientit, rregullsisë në përmbushjen e detyrimeve ndaj Bankës dhe llojit dhe cilësisë së sigurimit të ofruar.
Provizionet Prej 0.05 % deri në 1.5% të shumës së shfrytëzuar të kredisë varësisht prej llojit të kredisë, afatit të kthimit të kredisë dhe burimit të mjeteve të kredisë
Sigurimi i kredisë Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, garancion banker, etj.)
Shoqëritë tregtare të sapothemeluara që janë të interesuara për kreditim afatgjatë nga fondet bankare ose nga mjetet e ndonjë prej linjave aktive kreditore përmes Bankës, duhet të dëshmojnë investimet e tyre veçmë të realizuara prej të paktën 50% të investimeve të përgjithshme të projektit.


Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj