• Dokumentet e nevojshme


 • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi nga mjetet e fondit garantues për kredi bujqësore - projekt për shërbimet financiare në bujqësiPërdorues të përshtatshëm
 • Pronarët e tokave bujqësore që kanë depozituar kërkesë për regjistrim në Regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që merren me prodhime primare bujqësore, përpunimin e prodhimeve bujqësore dhe tregti me prodhimet primare bujqësore të dedikuara për eksport  
 • Pronarët e tokave bujqësore dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që kanë nënshkruar Marrëveshje për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural për përdorimin e mbështetjes financiare nga Programi IPARD 2007-2013.
Qëllimi blerja e aktiveve fikse dhe kapitalit punues
Kushtet e kredisë shuma maksimale
 • Deri në 100.000 EUR për kredi për prodhimet primare bujqësore
 • Deri në 300.000 EUR për kredi për përpunimin e prodhimeve bujqësore
 • Deri në 300.000 EUR për kredi për eksportin e prodhimeve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre  
afati i shlyerjes
 • deri në 8 vjet për kreditë për prodhime primare bujqësore
 • deri në 5 vjet për kredi për përpunimin e prodhimeve bujqësore
 • deri në 3 vjet për kredi për tregti me prodhimet primare bujqësore të dedikuara për eksport
periudha grejs
 • deri në 2 vjet për kredi për prodhime primare bujqësore (me mundësi periudhe lehtësimi/greis periudhë deri në 4 vjet varësisht prej qëllimit të kredisë, shumës së kredisë, karakterit të prodhimit dhe veprimtarisë së investuesit)
 • deri në 1 vjet për kredi për përpunimin e prodhimeve bujqësore
 • prej 6 muaj deri në 1 vjet për kredi për tregti me prodhimet primare bujqësore të dedikuara për eksport
mënyra e shlyerjes shlyerje tremujore e kredisë dhe e interesit
Norma e interesit
 • 4% në vit për prodhime primare bujqësore
 • 5% në vit për kredi për përpunimin e prodhimeve bujqësore
 • 5% në vit për kredi për eksportin e prodhimeve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre 
Provizionet 1,5% e njëhershme para disbursimit të kredisë
Sigurimi i kredisë Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)
Mjetet e kredisë mund të financojnë deri në 80% të vlerës së përllogaritur të projektit, ndërsa pjesa e mbetur prej minimum 20% është pjesëmarrje vetanake e shfrytëzuesit të kredisë.


Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj