• Dokumentet e nevojshme


 • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Linja kreditore nga Banka Investuese Evropiane (BIE)e realizuar përmes Bankës së Maqedonisë për përkrahje të zhvillimit, për pjesëmarrje në programin për përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM) dhe projekte V prioritare në vlerë prej 100.000.000,00 euroKredia nga programi për përkrahjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme u dedikohet të gjitha ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin e prodhimit dhe të shërbimit.

PRODHIMI 1

Emri i prodhimit Kredi investuese të NVM nga BIE
Qëllimi
(përkrahje e projekteve të identifikuara)
blerja e aktiveve materiale
 • patundshmëri (përveç tokës)
 • pajisje
 • kapital punues (jo më shumë se 30% e vlerës së kredisë)
investimet në aktivet jo-materiale zhvillimi, planifikimi dhe financimi në fazën e ndërtimit, si dhe shpenzimet për pagat dhe shpenzime të tjera të lidhura me fazën e kërkimit dhe zhvillimit
Kushtet e kredisë valuta e kredisë në EUR
shuma e kredisë individuale

deri në 6.000.000 EUR

afati i shlyerjes deri në 12 vjet
periudha grejs deri në 2 vjet
mënyra e shlyerjes në bazë tremujore
Norma e interesit
 • 3.2% fikse, vjetore

Provizionet
0.8 % e njëhershme e shumës së kredisë së aprovuar
0.25% vjetore e shumës së principalit të pakthyer të kredisë
Mundësi për re-finansim investim që ka mbaruar jo më shumë se 6 muaj nga data e dorëzimit të kërkesësPRODHIMI 2

Emri i prodhimit Kredi të NVM për kapital të përhershëm punues nga BIE
Qëllimi për kapital punues në kushte të zgjerimit të aktiviteteve afariste të kompanisë
Kushtet e kredisë valuta e kredisë në EUR
shuma e kredisë individuale

deri në 6.000.000 EUR

afati i shlyerjes prej 2 deri në 3 vjet
periudha grejs deri në 6 muaj
mënyra e shlyerjes në bazë tremujore
Norma e interesit
 • 3.2% fikse, vjetore  

Provizionet
0.8% e njëhershme e shumës së kredisë së aprovuar
0.25% vjetore e shumës së principalit të pakthyer të kredisëPRODHIMI 3

Emri i prodhimit Projekte prioritare
Qëllimi Përkrahje financiare për projektet e paraqitura nga përdoruesit e fundit të çdo lloj madhësie apo llojit të pronësisë që veprojnë në fushën e energjisë, mjedisit, industrisë, shëndetësisë, arsimit, shërbimeve dhe turizmit
Kushtet e kredisë valuta e kredisë në EUR
shuma e kredisë individuale prej 40.000 deri 25.000.000 EUR
Shuma e ndarë nga BEI/BMPZH do tw jetw deri nw 50% nga shuma e projektit
afati i shlyerjes deri në 10 vjet
periudha grejs deri në 24 muaj
mënyra e shlyerjes në bazë tremujore
Norma e interesit
 • 3.2% fikse, vjetore

Provizionet
0.8 % e njëhershme e shumës së kredisë së aprovuar
0.25% vjetore e shumës së principalit të pakthyer të kredisë
KUSHTET E PËRGJITHSHME

 

Përdorues të përshtatshëm Të gjitha kompanitë e vogla dhe të mesme që nuk tejkalojnë 250 punonjës, kompani me të punësuar prej 250 deri 3000 dhe kompani private me të paktën 3000 të punësuar
Ndalesat dhe përjashtimet
(projekte që nuk financohen)
 • prodhimi i armëve dhe municioneve, mjeteve luftarake, pajisjeve ushtarake dhe policore apo infrastrukturat që kufizojnë të drejtat dhe liritë e individit (p.sh. burg ose çdo lloj qendre paraburgimi)
 • bastore, lojëra fati dhe veprimtari të tjera të ngjashme  
 • prodhimi, përpunimi dhe shpërndarja e duhanit 
 • aktivitetet që përfshijnë kafshë të gjalla për qëllime eksperimentale dhe shkencore  
 • aktivitetet që nxisin dhe që ndikojnë negativisht në mjedisin jetësor  
 • sektorët që në aspekt etik ose moral konsiderohen si kontraverzale (për shembull: hulumtimet lidhur me klonimin e njeriut)
 • zhvillimi i aktiviteteve të patundshmërive 
 • projekte me vlerë përllogaritëse mbi 25.000.000 EUR
 • projekte të tjera në përputhje me politikën e Bankës Investuese Evropiane dhe Bankën Komerciale për veprimtaritë lidhur me ndalesat dhe përjashtimet, në pajtim me marrëveshjen e ndërsjellë për linjën kreditore
Sigurimi i kredisë Për sigurimin e kredisë përdoren instrumentet e zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng të pasurisë së tundshme, kambiale, etj.)
Afati i disbursimit të kredisë kredia do të disbursohet në afat prej 3 muajve prej ditës së aprovimit të kredisë
Provizion për shlyerjen e hershme të kredisë 3% e vlerës që kthehet prej datës së maturimit


Personat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk

Ivona Doneva, Drejtor i sektorit pë kreditë devizore dhe garancionet devizore
Telefon: (02) 3168-619; (075) 421-026
Fax: (02) 3220 981
e-mail: ivona.doneva@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj