• Dokumentet e nevojshme


 • Procedura e miratimitKontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Kredi për sektorin agro-industrial të përkrahura nga USAIDShfrytëzues të pranueshëm
 • individët, Shoqëritë private mikro, të vogla dhe të mesme
 • kooperativat dhe fermat në Maqedoni
Qëllimi

për mjete themelore -investime

 • blerja e pajisjes dhe teknologjisë së re (duke përfshirë edhe sistemin “pikë mbas pike”)
 • zgjerimi ose zëvendësimi i plantacioneve dhe serave,
 • zgjerimi i kopesë themelore,
 • ndërtimi dhe modernizimi i kapaciteteve prodhuese,
 • ndërtimi i qendrave të grumbullimit
 • renovimi/rindërtimi i shtëpive për zhvillim të turizmit rural
 • projektet e përkrahura nga IPARD dhe projektet në kuadër të Programit Nacional për zhvillim rural të Agjencionit për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural

deri në 20% të kredisë së përgjithshmë të miratuar mund të dedikohet për kapitalin punues

 

Kushtet e kredisë Vlera maksimale
 • deri në 500.000 USD
Afati i shlyerjes
 • deri në 10 vjet
Periudha grejs
 • deri në 2 vjet
Valuta
 • MKD ose EUR
Norma e interesit
 • norma referuese + margjina e interesit deri në 3,30 pikë përqindjeje, vjetore, por jo më pak se 2,30 pikë përqindjeje.
Si normë referuese e interesit përdoret norma që është publikuar dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM-së (www.nbrm.mk) në çdo 25.06. dhe në çdo 25.12. nën emërtimin „norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore“ dhe e njëjta do të zbatohet për gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit).
 
 • euribor gjashtëmujor për euro+marzhë të interesit deri në 5,00pikë përqindjeje, në bazë vjetore, por jo më pak se 4,00 pikë përqindjeje (për kreditë valutore)
Si normë referuese e interesit përdoret norma e EURIBOR-it gjashtëmujor e shpallur në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës, dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Nëse norma ka vlerë negative, në përllogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00.
Provizionet
 • 0,3% për ndjekjen dhe udhëheqjen e aranzhimit pas nën-kredinë;
 • 0,3% e vlerës së mjeteve të shfrytëzuara nga kredia, por jo më shumë se 100.000,00 denarë
Sigurimi

instrumente të zakonshme për sigurim në përputhje me Politikën Kreditore të Bankës (hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng mbi pajisjen, kambiale, etj.)

për këtë produkt kreditor mbulimi i nevojshëm i plasmaneve me vlerën e sigurimit do të jetë më i ulët krahasuar me kërkesat standarde të BankësPersonat për kontaktIlija Mircevski, Koordinator kryesor për kreditimin e ekonomisë
Telefon: (02) 3168-504
Fax: (02) 3247-468
e-mail: ilija.mircevski@kb.com.mk

Elena Spirovska, Drejtor për kreditimin e kompleksit agroindustrial
Telefon: (02) 3168-509
e-mail: elena.spirovska@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj