Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Garanci në valutë të huajGarancia bankare është një detyrim i pakthyeshëm i Bankës për të paguar një shumë të caktuar parash në rast të mospërmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga pala e tretë.


Komercijalna Banka AD Skopje lëshon garanci nostro në valutë të huaj në favor të jo-rezidentëve, pranon dhe ofron këshilla për garancitë loro në favor të rezidentëve dhe zbaton garancitë e kambialit. Lëshimi dhe operimi me garancitë bankare bëhet në përputhje me parimet e caktuara dhe Kushtet e përgjithshme për lëshime të garancive në valutë të huaj.


Banka ofron këshillim dhe lëshon këto lloje të garancive në valutë të huaj:

1. Garanci pagese
  • Garanci për sigurim pagesë
  • Garanci për lizing
2. Garanci performance
  • Garanci ankandi
  • Garanci për pagesë në avancë
  • Garanci për performancë të mirë
  • Garanci për përmbushjen e obligimeve brenda afatit të garantuar dhe
  • Llojet tjera të garancive sipas nevojave të klientit


Garanci nostro në valutë të huaj


Dokumentet e nevojshme për lëshimin/ndryshimin e garancisë nostro në valutë të huaj janë:

Garancitë loro në valutë të huajа


Komercijalna Banka AD Skopje i ofron edhe këto shërbime lidhur me garancitë në valutë të huaj:
  • pranimin e garancive nëpërmjet SWIFT ose nga vetë përfituesi si dokument origjinal dhe identifikimin e origjinalitetit të nënshkrimeve;
  • njoftim – përcjelljen e garancicë tek përfituesi;
  • përcjelljen e Kërkesës për pagesë sipas garancionit loro nga përfituesi për Bankën garantuese, sëbashku me dokumentacionin përcjellës.


Personat për kontaktShërbimi i garancive devizore
Telefon: (02) 3168-616; (02) 3168-617; (02) 3168-612; (02) 3168-622; (02) 3168-610
e-mail: guarantee@kb.com.mk

Antonija Kostova, Përgjegjës i shërbimit për garancione devizore
Telefon: (02) 3168-616
Fax: (02) 3220-981
e-mail: antonija.kostova@kb.com.mk

Ivona Doneva, Drejtor i sektorit pë kreditë devizore dhe garancionet devizore
Telefon: (02) 3168-619
Fax: (02) 3220 981
e-mail: ivona.doneva@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj