Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

ForfetimiForfetimi paraqet blerje me diskontim të kërkesave të siguruara me garanci bankare për pagesë dhe akreditiveve me pagesë të prolonguar që maturojnë në ndonjë datë të ardhshme dhe që del nga eksporti i kryer i mallrave dhe shërbimet. Me forfetim, duke lehtësuar eksportin me pagesë të prolonguar që është 100% i financuar nga Banka, eksporti juaj me pagesë të prolonguar shndërrohet në transaksion me para të gatshme dhe produkti i juaj bëhet konkurrues në tregun botëror. Forfetimi gjithashtu mundëson derdhjen e mjeteve për prodhim të vazhdueshëm për eksport.

Banka bën forfetim (diskontim) kryesisht të kërkesave të shoqërive tregtare – eksportuesve të loro akreditiveve të lëshuara në favor të tyre me klauzë për pagesë të prolonguar, ku Banka është një bankë raportuese/këshilluese.

Shkalla e diskontit për blerje të kërkesave nga klientët eksportues (forfetim): në lartësi të shkallës EURIBOR deri në periudhën më të afërt të diskontimit për valutë EUR ose për të gjitha valutat tjera do të përdoret shkalla LIBOR + 4.0 pikë përqindjePersoni për kontaktAleksandar Sapkarov, Pëgjegjës i shërbimit për kreditë devizore
Telefon: (02) 3168-620
e-mail: Aleksandar.Sapkarov@kb.com.mk
Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj