Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për kartat e biznesit

MasterCard® BusinessCard biznes kartë kreditiNormat nominale e interesit për llogaritë në denarë****
  • 12,32% në bazë vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 11.04%)*
  • 11.25% e shumës mbi limitin e kredisë
Normat nominale e interesit për llogaritë në valutë të huaj
  • 9,6% në bazë vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (EURIBOR njëmujor + 9.6%, por jo më pak se 9.6%)**
  • 9.436% e shumës mbi limitin e kredisë
Anëtarësia vjetore***  

për kartë

për lëshimin e parë

falas për përdoruesit ekzistues të biznes kartave ndërkombëtare para skadimit të vlefshmërisë së kartës

për qarkullim vjetor të realizuar (në tregti dhe tërheqjen e parave të gatshme) në vlerë prej 0,00 deri në 500.000,00 denarë për llogari

1.500 denarë

për qarkullim vjetor të realizuar (në tregti dhe tërheqjen e parave të gatshme) në vlerë mbi 500.000,00 denarë për llogari

pa pagesë

Pagesa për përdorimin  

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 100 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 250 den.

4%, min. 400 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 4 ЕУР

4%, min. 6 ЕУР

Shërbime plotësuese ri-lëshim i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshim i kartës së humbur, të vjedhur apo të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokim i përhershëm i listës stop

800 denarë

lëshimi i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë


Në krye ^MasterCard®biznes kartë ndërkombëtare krediti


Normat nominale e interesit
  • 9,6% norma aktive e interesit në lartësi të limitit të kredisë (EURIBOR njëmujor + 9.6%, por jo më pak se 9.6%)**
  • 9.436% e shumës mbi limitin e kredisë
Anëtarësia vjetore 60 ЕУР për kartë***
Pagesa për përdorimin  

e bankomateve

e sporteleve

në vend

2%

нема можност

jashtë vendit

3%, min. 4 ЕУР

4%, min. 6 ЕУР

Shërbime plotësuese ri-lëshim i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshim i kartës së humbur, të vjedhur apo të dëmtuar

500 denarë

  ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokim i përhershëm i listës stop

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë


Në krye ^


Visa Business Revolving biznes kartë krediti


Normat nominale e interesit****
  • 12,32% në bazë vjetore për shumën e përdorur deri në limitin e kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 11.04%)*
  • 11.25% e shumës mbi limitin e kredisë
Anëtarësia vjetore***  

për kartë

për vitin e parë

3.000 denarë

Për çdo vit pasues

3.000 denarë

Për qarkullim vjetor mbi 500.000 denarë

pa pagesë për të gjitha kartat

Pagesa për përdorimin  

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2%, min. 100 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera në vend

2,5%, min. 200 den.

3,5%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

2,5%, min. 250 den.

3,5%, min. 350 den.

Shërbime plotësuese ri-lëshim i kodit PIN

200 denarë

ri-lëshim i kartës së humbur, të vjedhur apo të dëmtuar

500 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokim i përhershëm i listës stop

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë


Në krye ^


Visa Corporate biznes kartë krediti


Anëtarësia vjetore***  

për kartë

për vitin e parë

pa pagesë

për çdo vit pasues

3.600 denarë

për qarkullim vjetor mbi 1.500.000 denarë

pa pagesë për të gjitha kartat

Normat nominale e interesit****
  • 9,97% normë aktive e interesit në lartësi të limitit të kredisë (norma referuese e interesit prej 1.28% e rritur për 8.69%)*
  • 11.25% e shumës mbi limitin e kredisë
Pagesa për përdorimin  

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

2,5%, min. 200 den.

3%, min. 300 den.

të bankave tjera në vend

3%, min. 200 den.

3,5%, min. 350 den.

të bankave tjera jashtë vendit

3%, min. 250 den.

3,5%, min. 400 den.


Në krye ^


Visa Business Debit kartë debiti e biznesit


Limiti ditor i transaksioneve

përcaktimi i limitit ditor për kartën e debitit sipas nevojave të kompanisë

Anëtarësimi vjetor***  

për kartë

për vitin e parë

600 denarë

për çdo vit pasues

300 denarë

për qarkullim vjetor mbi 500.000 denarë

pa pagesë

Pagesa për përdorimin  

e bankomateve

e sporteleve

të Bankës

0,25%, min. 50 den.

0,35%, min. 100 den.

të bankave tjera në vend

2%, min. 100 den.

2%, min. 300 den.

të bankave tjera jashtë vendit

2%, min. 200 den.

2%, min. 300 den.

Shërbime plotësuese ri-lëshim i kodit PIN

200 denarë

ankesë e pabazë e parashtruar

300 denarë

bllokim i përhershëm i listës stop

800 denarë

lëshim i kartës në afat prej 24 orësh

600 denarë


Në krye ^


* Si normë referuese e interesit përdoret norma që është shpallur dhe që është në dispozicion në ueb faqen e BPRM (www.nbrm.mk) në çdo 25.06 dhe në çdo 25.12 me titull “norma e interesit të depozitave në denarë pa klauzolë valutore” dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit). Norma referuese e interesit që vlen për momentin është 1.28%. Banka do ta shpallë rregullisht në faqen e saj të internetit normën e vlefshme referuese të interesit për llogaritjen e interesit. KËTU

** Norma e EURIBOR-it njëmujor do të shpallet në çdo 31.12 dhe në çdo 30.06 në ueb faqen e Bankës dhe e njëjta do të zbatohet në gjashtë muajt aktual (deri në fund të gjysmëvjetorit) KËTU. Nëse norma a vlerë negative, në llogaritjen e normës nominale të interesit e njëjta do të merret me vlerë 0,00.*** Pagesa për anëtarësinë vjetore për të gjitha llojet e kartave do të llogaritet në bazë mujore, respektivisht llogaria do të debitohet në 12 këste të barabarta mujore. Debitimi i llogarive individuale do të fillojë në muajin kur do të skadojë periudha e pagesës së fundit për anëtarësim, respektivisht periudha pa pagesë prej 12 muajsh, varësisht së kur është lëshuar karta. Banka do të aplikojë metodën proporcionale për llogaritjen e interesit.

****Nëse shkalla nominale e interesit është më e lartë se shkalla e interesit ndëshkues ligjor, Banka do të llogarisë interes në lartësi të shkallës së interesit ndëshkues ligjor, i cili për momentin është 11,25% vjetore për llogaritë në denarë dhe 9.436% për llogaritë devizore. Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj