Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për garancitëPAGESAT PËR LËSHIMIN E GARANCIVE NË DENARË

Garanci të siguruara me instrument të klasës së parë (depozita në denarë ose në valutë të huaj në llogari ose libreza bankare, garanci nga bankat e klasës së parë)

0,05% pagesë e njëhershme ose në bazë mujore (varësisht nga lloji i garancisë), min. 1.000,00 denarë

Garanci të pasiguruara me instrumenttë klasës së parë(hipotekë mbi pasurinë e patundshme, peng mbi pajisjet, kambiale me akt noterial dhe kolaterale tjera të pranueshme)

0,15 - 0,2% pagesë e njëhershme ose në bazë mujore (varësisht nga lloji i garancisë)
min. 1.000,00 denarë

 

PAGESAT PËR LËSHIMIN E GARANCIVE NË VALUTË TË HUAJ

Të gjitha llojet e garancive të siguruara me depozitë

0,3%, minimum 3.000 denarë, në bazë tremujore

Garanci pagesë të pasiguruara me depozitë

1,2%, minimum 3.000 denarë, në bazë tremujore

Garanci performance të pasiguruara me depozitë

0,6%, minimum 3.000 denarë, në bazë tremujore

 

 

PAGESAT PËR PUNË ME GARANCI LORO NË VALUTË TË HUAJ

 

Njoftim garancie loro

0,1%, minimum 2.000 denarë

Ndjekja e ndryshimeve dhe kërkesa për pagesë sipas garancionit loro

3.000 denarëTarifat e përmendura paraqesin pjesë të Çmimores së Bankës, ndërsa informata më të hollësishme mund të merren në kontaktet e përmendura.


Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj