Kontakt
contact@kb.com.mk

contact center:
(02) 3 296 800

Pagesat për shërbimet e shitblerjes së letrave me vlerë në emër dhe në llogari të personave tjerë   

pagesa

Aksione (për qarkullim të realizuar kumulativ) deri në 2.000.000 denarë

0,75%, minimum 150 denarë për transaksion

prej 2.000.001 deri në
6.000.000 denarë

0,45%

prej 6.000.001 deri në 12.000.000 denarë

0,40%

prej 12.000.001 deri në
18.000.000 denarë

0,35%

mbi 18.000.000 denarë

0,30%

për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet pensionale dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet investuese (pavarësisht nga qarkullimi i realizuar në periudhën e kaluar)

0,30%

për transaksion individual vlera e së cilës është mes 400.000.000 dhe 500.000.000 denarë

0,20%

për transaksion individual vlera e së cilës është mbi 500.000.001 denarë

0,10%

Bllok transaksione prej 2.000.000 denarë

0,75%

prej 2.000.001 deri në
6.000.000 denarë

0,45%

prej 6.000.001 deri në 12.000.000 denarë

0,40%

prej 12.000.001 deri në
18.000.000 denarë

0,35%

mbi 18.000.000 denarë

0,30%

për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet pensionale dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet investuese (pavarësisht nga qarkullimi i realizuar në periudhën e kaluar)

0,30%

për transaksion individual vlera e së cilës është mes 400.000.000 dhe 500.000.000 denarë

0,20%

për transaksion individual vlera e së cilës është mbi 500.000.001 denarë

0,10%

Bllok transaksione deri në 10.000.000 denarë

35.000 denarë

prej 10.000.001 deri në
20.000.000 denarë

0,35%

prej 20.000.001 deri në
200.000.000 denarë

0,30%

prej 200.000.001 deri në
300.000.000 denarë

0,25%

prej 300.000.001 deri në
400.000.000 denarë

0,20%

prej 400.000.001 deri në
500.000.000 denarë

0,15%

mbi 500.000.001 denarë nësë blerja dhe shitja bëhet përmes Komercijalna Banka AD Skopje, për transaksione mbi 500.000.001 denarë paguhet provizion prej 0,08% edhe për blerësin edhe për shitësin)

0,10%

për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet pensionale dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet investuese për qarkullim deri në 200.000.000 denarë (nëse blerja dhe shitja bëhet përmes Komercijalna Banka AD Skopje, për transaksione mbi 500.000.001 denarë paguhet provizion prej 0,08% edhe për blerësin edhe për shitësin)

0,30%

Shërbimet sponzorizuese për kotim të shoqërive në Bursën e Maqedonisë përgatitja dhe kompletimi i dokumentacionit për kërkesën për kotim

15.000,00 denarë

përpunimi i prospektit për kotim

  • Forma e zgjeruar e prospektit
  • Forma e shkurtuar e prospektit

 

150.000,00 denarë
70.000,00 denarë

përgatitja e dizajnit dhe printimi i prospektit, reklamimi dhe shpërndarja

në lartësi të shpenzimeve reale

shërbimet lidhur me përmbushjen e detyrimit të shoqërisë së kotuar në drejtim të Bursës së Maqedonisë

50.000,00 denarë

përpunimi i tre kopjeve të prospektit dhe një kopje në disk

15.000,00 denarë

Përgatitja e emitimit të letrave me vlerë përgatitja e kërkesës dhe dokumentacionit për KLV

sipas marrëveshjes

shitja e letrave me vlerë

sipas marrëveshjes

garantimi

sipas marrëveshjes

Shërbime lidhur me ofertën publike për blerje të aksioneve përgatitja e kërkesës dhe dokumentacionit për KLV

50.000,00 denarë

përpunimi i prospektit

100.000,00 denarë

realizimi

0,3% e vlerës së realizuar të aksioneve të blera

Kryerja e aktiviteteve për menaxhim me letrat me vlerë për klientët kompensim për pranim

2% e mjeteve të paguara

kompensim për menaxhim

1,5%-3% (varësisht prej modelit të zgjedhur)

kompensim për sukses

15%-25% (varësisht prej modelit të zgjedhur)

kompensim për përfundim

5% e vlerës së portfolios, në rast të përfundimit të parakohshëm të kontratës (vlen për të gjitha modelet)Ueb faqja e Komercijalna Banka AD Skopje përdor biskotat (cookies). Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit. Më shumë informata mbi mënyrën e përdorimit dhe mënyrën e ndryshimit të cilësimeve për përdorimin e biskotave mund të gjenden në dokumentin Politika për biskotat (cookies).
Pranoj